VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 30ti DENNÍ LHŮTĚ

 

Kupující je povinen se seznámit Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky a uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas.

Jako doklad o záruce vystavuje e-shop mobilni-doplnky.cz ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji (název zboží, cena, množství, datum prodeje).

Podmínky pro odstoupení ve lhůtě 30 dní od doručení

Zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14ti denní lhůty, kterou jsme pro Vás rozšířili na 30 dnů. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Vrácení v původním nepoškozeném obalu

Ze zákona sice není povinnost vracet zboží v původním nepoškozeném obalu, prodejce má ale právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Mezi tyto náklady může být zahrnuto i znovu zabalení zboží. Proto doporučujeme zboží vracet v původním nepoškozeném obalu!

Vyzkoušení zboží

Zboží si můžete vyzkoušet, od toho taky je stanovená lhůta 30 dní pro odzkoušení a vrácení zboží, nemělo by však dojít k  zjevnému opotřebení zboží. Zboží může být použito, ale je třeba počítat s náklady, které bude mít prodejce s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě a započteny na částku za vrácené zboží…

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 30ti denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je třeba, aby kupující předal prodávajícímu zakoupené zboží.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 30 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, první den lhůty je sobota).

Vrácení zboží

Jak již bylo uvedeno výše, zboží očistěte a řádně zabalte. Snažte se jej uvést do původního stavu. Ke zboží přiložte kopii doklady, tedy faktury přiložené ke zboží nebo zaslané prostřednictvím emailové schránky. Dále si prosím vytiskněte protokol o odstoupení od smlouvy ve formátu pdf, který vyplňte, podepište a přiložte ke zboží, jež vracíte.

V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží od kupujícího k prodávajícímu. Ohledně proplacení nákladů za dopravu od prodávajícího ke kupujícímu má nárok kupující pouze v případě, že vrací veškeré zboží a současně v souladu s ust. § 1832 odst. 2 Občanského zákoníku pouze na nejlevnější způsob dodání zboží. Tzn. nejlevnější způsob dopravy, přičemž se toto ustanovení nevztahuje na osobní odběr. Po dohodě v prodávajícím lze však proplatit náklady i za dražší způsob dopravy, není to ale již povinností prodávajícího.

V případě vrácení zboží, je třeba také vrátit dárky, které byly ke zboží prodávajícím darovány kupujícímu. Pokud tyto dárky kupující nevrátí, stejně tak pokud vrátí nekompletní zboží, má prodávající právo započíst náklady za dárek a uvedení zboží do kompletního stavu na částku za vrácené zboží.

Některé zboží nelze vrátit

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

V případě nesouhlasu s řešením sporu je možné využít mimosoudní cestu pro řešení sporů, viz naše obchodní podmínky.